Μετά από ερωτήματα που έγιναν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση στοιχείων από Διεύθυνση Σχολείου σε Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τόσο στον Σύλλογο Γονέων όσο και στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου μετέχουν αυτοδίκαια όλοι οι γονείς των μαθητών (άρθρο 53 §2 του ν. 1566/1985 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 §1 εδ. β' του ν. 2621/1998) και όχι μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη (άρθρο 1 §2 της ΥΑ του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Δ4/1998).Επομένως, ο Σύλλογος έχει έννομο συμφέρον (άρθρο 5 §2 ν. 2472/1997) να προσκαλέσει όλους τους γονείς των μαθητών προκειμένου να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες για ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου, αλλά και όλες τις άλλες δραστηριότητες του Συλλόγου. Τα στοιχεία μπορούν να χορηγηθούν χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση των γονέων.

Τα στοιχεία που μπορεί να χορηγήσει είναι στοιχεία επικοινωνίας, δηλ. ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα και λοιπά στοιχεία επικοινωνίας.

Επισυνάπτονται και οι σχετικές γνωματέυσεις.

 

 

 

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top