Το νέο καταστικό του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού και Νηπιαγωγείου Βίβλου Νάξου, όπως επικυρώθηκε στις 28 Ιουνίου 2018.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ
ΑΡΘΡΟ 1ο


Ιδρύεται σύλλογος με τίτλο "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ" και με έδρα την κοινότητα Βίβλου Νάξου.


ΑΡΘΡΟ 2ο


Σκοποί του Συλλόγου είναι:
1) Η συμβολή στην αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών,
2) Η προαγωγή και ανάπτυξη της παιδείας, ώστε να είναι προσαρμοσμένη στα σύγχρονα πλαίσια της επιστήμης των γραμμάτων και των τεχνών,
3) Η προώθηση και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού,
4) Η εξυγίανση και ο συγχρονισμός της παιδείας, σύμφωνα με τα δεδομένα και τις τάσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης,
5) Η πλήρης εφαρμογή της Δωρεάν Παιδείας,
6) Η βελτίωση των όρων φοίτησης και διαβίωσης των μαθητών σε διδακτήρια σύγχρονα, άνετα και υγιεινά,
7) Ο εξοπλισμός του σχολείου με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας,
8) Η ίδρυση βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων, εργαστηρίων, μαθητικών λεσχών, γυμναστηρίων, μαθητικών εξοχών,
9) Η καθιέρωση σαν υποχρεωτικού σταδίου εκπαίδευσης του Νηπιαγωγείου,
10) Η υπό πολιτείας ίδρυση Νηπιαγωγείων συγχρόνων, που να καλύπτουν της ανάγκες της κοινότητας,
11) Η αγωγή και η εκπαίδευση στα Νηπιαγωγεία σύμφωνα με τις τάσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης,
12) Η ηθική συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, για την ενίσχυση του έργου τους, και την καλή, απρόσκοπτη και αδέσμευτη άσκηση του λειτουργήματος τους,
13) Η ηθική συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του; και της ευγενικής άμιλλας για μάθηση και εργασία,
14) Η καλή υγεία των μαθητών και η ύπαρξη καλών όρων υγιεινής στο σχολείο,
15) Η συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση και αγωγή των μαθητών, πάνω στις αρχές της Δημοκρατίας, της Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης.


ΑΡΘΡΟ 3ο


Μέσα για την επίτευξη των σκοπών αυτών είναι:
1) Η ανάπτυξη στενής συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές,
2) Η διαφώτιση των γονέων και κηδεμόνων, για τη συνειδητοποίηση των σκοπών του συλλόγου,
3) Η συνεργασία με άλλους μαζικούς φορείς της περιοχής,
4) Η συμμετοχή, η συνεργασία του Συλλόγου με τα ανωτέρω συνδικαλιστικά όργανα των γονέων,
5) Η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, εορτών, εκθέσεων, συγκεντρώσεων, εκδρομών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων,
6) Οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμοδίους, για την ενημέρωσή τους και,' την επίλυση προβλημάτων που θα προκύπτουν,
7) Η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από τα μέλη του Συλλόγου,
8) Κάθε άλλη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΠΟΡΟΙ-ΜΕΛΗ
ΑΡΘΡΟ 4ο

Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) οι εγγραφές και οι συνδρομές των μελών
β) οι προαιρετικές εισφορές μελών
γ) οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, και επιχορηγήσεις, από οποιοδήποτε φυσκιό ή νομικό πρόσωπο
δ) τα έσοδα από διάφορες εκδόσεις και εκδηλώσεις του Συλλόγου ε) κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα έρχεται στο Σύλλογο.


ΑΡΘΡΟ 5ο


Τακτικά μέλη του Συλλόγου Γονέων γίνονται ένας εκ των δύο γονέων- (και οι επίτροποι ή οι αντιπρόσωποι τους) των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο και είναι ταμειακά ενήμεροι.
Ταμειακά ενήμερο είναι το μέλος που ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης τακτοποίησε τις υποχρεώσεις του, την ετήσια συνδρομή του, που είναι 10 ΕΥΡΩ, και έχει το δικαίωμα να λαμβάνει μέρος στη Γ.Σ. και να θέτει υποψηφιότητα για την εκλογή του στα όργανα του Συλλόγου.
Η Γ.Σ. μπορεί να αναπροσαρμόζει τη συνδρομή ανάλογα με τις ανάγκες του Συλλόγου.
Για ειδικές περιπτώσεις και λαμβανομένων υπ' όψιν των γενικών κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών που επικρατούν κάθε φορά, δύναται το Δ.Σ. να αποφασίζει την δωρεάν εγγραφή μελών με απόλυτη μυστικότητα. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί το Δ.Σ. να αποφασίζει και έκτακτη οικονομική βοήθεια προς τα μέλη.
Επίτιμα μέλη του Συλλόγου γίνονται με πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της Γ.Σ., πρόσωπα που πρόσφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο Σύλλογο ή γενικότερα στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Βίβλου Νάξου.


ΑΡΘΡΟ 6°


Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών.
1. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις Γ ενικές Συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις και ψηφοφορίες, να εκλέγει και να συμμετέχει στις δραστηριότητες του Συλλόγου.
2. Το μέλος που παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με απόφαση του Δ.Σ. που παίρνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών. Η απόφαση χρειάζεται να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 7ο


Όργανα του Συλλόγου είναι:
1) Η Γενική Συνέλευση
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο
3) Η Ελεγκτική Επιτροπή.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Γ. Σ.)
ΑΡΘΡΟ 8°


Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου.
Συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο και έκτακτα όποτε κρίνεται αναγκαίο από το Δ.Σ. του Συλλόγου ή όταν το ζητήσει το 1/5 των μελών, που έχουν καλύψει τις ταμειακές υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.
Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί, το αρμόδιο δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι Γ.Σ., ορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η τελευταία Γ.Σ. της θητείας του Δ.Σ. είναι εκλογοαπολογιστική, πραγματοποιείται κατά τον μήνα Νοέμβριο, οπότε και εγκρίνεται ή απορρίπτεται ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Δ.Σ., καθώς και εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέων μελών Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής, Εκπροσώπου στη Σχολική Επιτροπή του Σχολείου και Εκπροσώπων στην Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των παραπάνω μελών και εκπροσώπων δύναται να πραγματοποιηθούν είτε κατά το τέλος της Γ.Σ. ή σε ημερομηνία που θα ορίσει η Γ.Σ. για αυτόν τον σκοπό εντός τριών (3) εβδομάδων.
Μ σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ανακοινωθεί στα μέλη επτά (7) μέρες πριν, με γραπτή πρόσκληση που θα αναφέρει τον τόπο, το χρόνο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την έναρξη των εργασιών συμμετέχει το 1 /3 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών.
Αν δεν υπάρχει απαρτία συγκαλείται νέα Γ.Σ. την αντίστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και ώρα και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης χωρίς άλλη ειδοποίηση, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με όσα μέλη είναι παρόντα.
Η Γ.Σ. διευθύνεται από τριμελές προεδρείο που εκλέγεται με ανάταση του χεριού, αμέσως μετά τη διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος όπου ο καθένας εκλέγεται χωριστά.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και με ανάταση του χεριού, όπως και η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, η έγκριση λογοδοσίας ή απολογισμού.
Μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια γίνεται μόνο για:
1) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Εκλογή Ελεγκτικής Επιτροπής.
3) Εκλογή εκπροσώπων στην Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Νάξου και Μικρών
Κυκλάδων.
4) Προσωπικά ζητήματα και Διαγραφή μέλους Συλλόγου.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 9


Η Γενική Συνέλευση έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
1) Εκλέγει το Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της Γ.Σ. με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
2) Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Δ.Σ. με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
3) Αποφασίζει για την έγκριση ή την απόρριψη του ταμειακού απολογισμού και
προϋπολογισμού και απαλλάσσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σύμφωνα με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
4) Εκλέγει τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών
5) Αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού με απαρτία του ½ των μελών που έχουν καλύψει τις ταμειακές υποχρεώσεις προς το Σύλλογο και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών και με ανάταση του χεριού.
6) Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου και δεν προβλέπεται από το καταστατικό και τους νόμους, με ανάταση του χεριού και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.)
ΑΡΘΡΟ 10ο


Ο Σύλλογος Γονέων διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση και η θητεία του είναι δύο (2) χρόνια.
Το εκλεγμένο Δ.Σ., σε διάστημα οκτώ (8) ημερών από τις εκλογές και με πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου από τον πρώτο συνδυασμό ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, συνέρχεται σε σώμα. Αν αυτός δεν το πράξει τότε, αναλαμβάνει την ευθύνη της σύγκλησης ο πλειοψηφήσας σύμβουλος του δεύτερου συνδυασμού ή ο δεύτερος πλειοψηφών σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου.
Στην πρώτη συνεδρίασή του, το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών και με μυστική ψηφοφορία Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία, μέλος.
Μετά τη συγκρότηση σε σώμα και την εκλογή προεδρείου ανακοινώνει εγγράφως τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών (που θα συνοδεύονται από επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της Γ.Σ., το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής και ενυπόγραφη κατάσταση ψηφισάντων) στον Διευθυντή του σχολείου, για να βεβαιώσει στη Δημοτική αρχή τον αριθμό των εκλεγομένων στην Ένωση και τον εκπρόσωπο στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας.
Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο και τον Ταμία να διαχειρίζονται τον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου και ενημερώνει εγγράφως την τράπεζα.
Αποστέλλει τα ίδια στοιχεία καθώς και των εκλεγμένων αντιπροσώπων για την Ένωση, με στοιχεία επικοινωνίας απαραίτητα, στο Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων του Δήμου.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει σε χώρο του σχολείου, νομίμως παραχωρηθέντα από το Δήμο (εναλλακτικά χρησιμοποιείται διαθέσιμος χώρος του σχολείου κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή), τακτικά μία φορά τον μήνα και έκτακτα όποτε κρίνει αναγκαίο να το συγκαλέσει ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν τρία μέλη με γραπτή αίτησή τους (οπότε υποχρεούται να συνεδριάσει εντός πέντε (5) ημερών), πρέπει δε να αναφέρει ρητά και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αμελήσει, τότε το δικαίωμα σύγκλησης του Δ.Σ. το έχει ο Αντιπρόεδρος ή οι αιτούντες.
Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρευρίσκονται τρία (3) από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές για τα μέλη του Συλλόγου καθώς και για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μπορεί να συμβάλλει στους σκοπούς του Συλλόγου. Το Δ.Σ. μπορεί να καλέσει στις συνεδριάσεις του τον Διευθυντή του σχολείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του όταν το κρίνει .Οι παρευρισκόμενοι που δεν ανήκουν στο Δ.Σ δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις, θεωρείται πως παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τα αναπληρωματικά μέλη του ίδιου συνδυασμού ή του ενιαίου ψηφοδελτίου, αφού ενημερωθεί από το Δ.Σ. για την αντικατάστασή του.

Αν ένα μέλος του Δ.Σ. παύσει να έχει παιδί μαθητή στο σχολείο, δεν έχει δικαίωμα παραμονής στη θέση του και αντικαθίσταται από αναπληρωματικό μέλος.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλα αναπληρωματικά μέλη ή υπάρχουν αλλά δεν δέχονται να γίνουν τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον ο αριθμός των μελών είναι τουλάχιστον τρία (3), συνεχίζει μέχρι τη λήξη της θητείας.


ΑΡΘΡΟ 11ο
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έχει τις κάτωθι αρμοδιότητες:
1) Αποφασίζει και ενεργεί σύμφωνα με το Καταστατικό για κάθε τι που ενδιαφέρει το Σύλλογο.
2) Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.
3) Συντάσσει τον απολογισμό δράσης, τον ταμειακό απολογισμό, τον προϋπολογισμό και τα υποβάλλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.
4) Είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γ ενικής Συνέλευσης.
5) Όλα τα μέλη του Δ.Σ. υπογράφουν τα πρακτικά των συνεδριάσεων.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΡΘΡΟ 12ο


1) Εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις Δικαστικές και Διοικητικές Αρχές και σε οποιονδήποτε τρίτο, εκφράζοντας τις αποφάσεις του Δ.Σ. και εξουσιοδοτείται προς τούτο με απόφαση του Δ.Σ., όταν ο νόμος το απαιτεί.
2) Συγκαλεί το Δ.Σ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη μαζί με τον Γεν. Γραμματέα και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
3) Υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση με την δραστηριότητα του Συλλόγου.
4) Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα είσπραξης και πληρωμής.
5) Διαχειρίζεται μαζί με τον Ταμία τον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου.
6) Έχει τακτική συνεργασία και επαφή με όλα τα όργανα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και κυρίως με τον Διευθυντή του σχολείου, με τον Εκπρόσωπο των γονέων στην Σχολική Επιτροπή και γενικότερα με την Σχολική Επιτροπή.
7) Σε περίπτωση που απουσιάζει ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντά του τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΑΡΘΡΟ 13ο


1) Καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. και ενημερώνει τα μέλη για τις συνεδριάσεις του.
2) Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και μεριμνά για την υπογραφή τους από τα μέλη του Δ.Σ.
3) Φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου και
4) Συνυπογράφει με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο.


ΑΡΘΡΟ 14ο
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ


1. Είναι υπεύθυνος για την διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου.
2. Εισπράττει τις ετήσιες συνδρομές των μελών. Τηρεί τα βιβλία Εσόδων - Εξόδων σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία.
3. Εισπράττει και πληρώνει βάσει ενταλμάτων που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο.
4. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε έντοκο λογαριασμό τράπεζας, ο οποίος διατηρείται
στο όνομα του Συλλόγου, κάθε ποσό άνω των διακοσίων (200) ευρώ.
5. Διαχειρίζεται μαζί με τον Πρόεδρο τον τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου.
6. Εισηγείται στο Δ.Σ. τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κάθε χρήσης.


ΑΡΘΡΟ 15ο
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


Η ελεγκτική) επιτροπή είναι τριμελής. Εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. και η θητεία της είναι διετής. Τα μέλη της δεν μπορεί να είναι και μέλη του Δ.Σ. Μεταξύ των μελών της εκλέγεται Πρόεδρος και Γραμματέας.
Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της θητείας του. Θεωρεί τα βιβλία του Ταμείου, τις αποδείξεις και τα εντάλματα πριν από τη χρήση τους. Ελέγχει περιοδικά την πορεία των οικονομικών του Συλλόγου σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες, τις αποφάσεις των Γ.Σ. και τους όρους του καταστατικού. Λαμβάνει κάθε μέτρο που διασφαλίζει την αδιάβλητη διαχείριση των πόρων.
Συντάσσει λεπτομερή έκθεση που την κοινοποιεί στο Δ.Σ. πέντε (5) ημέρες το αργότερο πριν την πρόσκληση για Γενική Απολογιστική Συνέλευση. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της, αυτός που διαφωνεί συντάσσει χωριστή έκθεση κι η Γ.Σ. αποφασίζει.


ΑΡΘΡΟ 16ο
ΕΚΛΟΓΕΣ- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ


1) Οι εκλογές διεξάγονται κάθε δύο χρόνια, με μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών Δ.Σ., μελών Ελεγκτικής Επιτροπής, Εκπροσώπων στην Ένωση Συλλόγων Γονέων Λήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Εκπροσώπου στα Σχολικά Συμβούλια του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου Βίβλου Νάξου. Όταν στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα (1) ψηφοδέλτια εφαρμόζεται η απλή αναλογική. Στην περίπτωση που κατατίθεται ένα ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος, μπορεί να επιλέξει μέχρι το 40% των εκλεγόμενων για τα όργανα του Συλλόγου και τους εκπροσώπους του, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
2) Η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται κατά τον μήνα Νοέμβριο και το αργότερο μέχρι της 31 Δεκεμβρίου, οπότε και εκλέγεται η Εφορευτική Επιτροπή για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών των εκλογών. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των παραπάνω μελών και εκπροσώπων δύναται να πραγματοποιηθούν είτε κατά το τέλος της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. ή σε ημερομηνία που θα ορίσει η Γ.Σ. για αυτόν τον σκοπό εντός τριών (3) εβδομάδων.
3) Τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις τους έχουν δικαίωμα μιας (1) ψήφου. Ως μέλη θεωρούνται, κατ' άρθρο 5 του παρόντος, ο ένας εκ των δύο γονέων- (και οι επιτρόπων ή οι αντιπροσώπων τους) των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο . Η εκπροσώπηση με εξουσιοδότηση δεν επιτρέπεται.
4) Τα μέλη που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές υποχρεώσεις έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν υποψηφιότητα με έγγραφη αίτησή τους προς την Εφορευτική Επιτροπή, (α) στην περίπτωση που οι εκλογές πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα, από την έναρξή της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. έως και πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και (β) στην περίπτωση που οι εκλογές ορισθούν σε άλλη ημερομηνία, έως και τρεις (3) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών.
5) Για να είναι έγκυρη η εκλογή, πρέπει να παρίστανται και να ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών του σχολείου.
6) Αν δεν εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση του 1/3 των μαθητών οι εκλογές επαναλαμβάνονται
Μέχρι δύο (2) φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση που και μετά την τρίτη επανάληψη των εκλογών δεν εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση του 1/3 των μαθητών, το Δ.Σ. του Συλλόγου θεωρείται ότι εκλέγεται νόμιμα με τα παρόντα μέλη.
7) Την ευθύνη για τη διεξαγωγή των εκλογών έχει η Εφορευτική Επιτροπή, που είναι τριμελής εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με ανάταση του χεριού και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι και υποψήφιοι. Η Εφορευτική Επιτροπή παραλαμβάνει τις καταστάσεις των μελών από το Δ.Σ. του Συλλόγου, και με ευθύνη της συντάσσει τα ψηφοδέλτια και μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαμβάνοντας κάθε πρόσφορο μέτρο για τη διασφάλιση της μυστικότητας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποιήσεως αυτών ως εκλογέων.
Μετά το πέρας της Ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων και:

Α. Εφόσον οι εκλογές έγιναν με περισσότερα από ένα (1) ψηφοδέλτια:
1) Καθορίζει το εκλογικό μέτρο, διαιρώντας το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών κάθε οργάνου του Συλλόγου και τον αριθμό των εκπροσώπων της (εφόσον κατά την διαίρεση προκόψει κλάσμα δεν λαμβάνεται
2) Καθορίζει τον αριθμό των θέσεων που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός διαιρώντας τον αριθμό των εγκύρων ψήφων που έλαβε κάθε υποψήφιος με το εκλογικό μέτρο.
3) Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα.
4) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις θέσεις που του ανήκουν καταλαμβάνει το πολύ τόσες θέσεις όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
5) Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια (1) έδρα και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο.
6) Οι θέσεις που μένουν ακόμα αδιάθετες κατανέμονται μεταξύ όλων των συνδυασμών που έχουν μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, ανεξάρτητα αν με τους ψήφους που έλαβαν συμπληρώνουν ή όχι το εκλογικό μέτρο.
7) Εφόσον οι εκλογές έγιναν με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκλεγομένων και οι θέσεις κατανέμονται με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό από 0,5 και πάνω στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα.
8) Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.
9) Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τη διαλογή των ψήφων και την κατανομή των θέσεων ανακηρύττει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς συντάσσοντας πρακτικό ψηφοφορίας.
10) Το πρακτικό ψηφοφορίας, οι καταστάσεις με τους ψηφίσαντες και όλο το εκλογικό υλικό παραδίδεται στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Δ.Σ. που είναι υποχρεωμένο να το φυλάξει μέχρι την πάροδο της προθεσμίας προσφυγής κατά των εκλογών και αν γίνει προσφυγή μέχρι την τελεσίδικη απόφαση.


ΑΡΘΡΟ 17ο
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1) Ο Σύλλογος Γονέων εγγράφεται στην αντίστοιχη Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ή αποχωρεί από αυτήν με απόφαση της
2) Ε ενικής Συνέλευσης.
3) Ο Σύλλογος έχει δική του κυκλική σφραγίδα με την επωνυμία και το έτος ίδρυσής του.
4) Για τη διάλυση του Συλλόγου χρειάζεται η συναίνεση όλων των μελών σε Γ.Σ. που καλείται ειδικά γι' αυτόν τον σκοπό ή όπως ο Νόμος ορίζει.
5) Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του περιέρχεται στο Σχολείο με την υποχρέωση αυτού να αποδώσει τυχόν υπόλοιπο αν ιδρυθεί νέος Σύλλογος.
6) Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα περί Σωματείων Νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα.


ΑΡΘΡΟ 18


Το καταστατικό αυτό το οποίο αρχικά αποτελούνταν από 27 άρθρα και είχε εγκριθεί με την υπ' αριθμόν 56/1996 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Αναγνωρισμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Νάξου με αύξοντα αριθμό 76/04-12- 1998, τροποποιήθηκε δε ως ανωτέρω, αποτελούμενο πλέον από 18 με το παρόν άρθρα από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου που συνήλθε στη Βίβλο Νάξου σήμερα 22 Ιανουάριου 2017 με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία ειδική απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 99 Α.Κ, δεδομένου ότι ο συνολικός αριθμός των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου ανέρχεται στα 53 μέλη και παραστάθηκαν στην παρούσα Γενική Συνέλευση του Σωματείου 30 ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, τα οποία όλα ψήφισαν υπέρ της τροποποίησης του παρόντος Καταστατικού , εξουσιοδοτήθηκε σε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου να ζητήσει της έγκριση της τροποποιήσεώς του από την κα Ειρηνοδίκη Νάξου και την καταχώρησή του στο Δημόσιο Βιβλίο Σωματείων του τηρείται στο Πρωτοδικείο Νάξου.

Στη Βίβλο Νάξου σήμερα 18 Ιανουάριου 2018.

 

                         Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης                                           Η Γραμματεία της Γενικής Συνέλευσης

                                  Χρήστος Σκάρκος                                                                           Σοφία Καραμανή

                       Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου                                   Η Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου

                                       Ζαμπέτα Κατσούλη                                                                    Σοφία Καραμανή

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top