Αειφορική διαχείριση του νερού

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Σκάρκος Χρήστος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:Ε-ΣΤ τάξεις συνδιδασκαλία

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

  1. Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ)
  2. Διαχείριση αποθεμάτων νερού

    Η ποιότητα του νερού που καταναλώνουμε

    Αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος

 

Β. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 

Να ευαισθητοποιηθούν αναφορικά με το πρόβλημα της μείωσης των αποθεμάτων του νερού.

 

Να θεωρήσουν τον κύκλο του νερού ως ένα σύστημα και να εντοπίσουν το στάδιο κατά το οποίο ο άνθρωπος παρεμβαίνει και επιδρά σε αυτό.

Να εντοπίσουν κακές πρακτικές διαχείρισης του νερού στην περιοχή τους και να προτείνουν λύσεις σωστής χρήσης.

 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ? ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

Βιωματική μάθηση, αξιοποίηση των προσωπικών εμπειριών αναφορικά με το θέμα και επίσκεψη στο πεδίο όπου είναι αναγκαίο.

 

Διαθεματική προσέγγιση της μάθησης.

 

Μέθοδος πρότζεκτ

 

o   ανάπτυξη δράσεων που δίνουν νόημα στις σχολικές γνώσεις και τη μάθηση

 

o   αξιοποίηση από τους μαθητές των υπαρχουσών γνώσεων και δεξιοτήτων και οικοδόμηση νέων

 

o   ανακάλυψη νέων οριζόντων και ανάπτυξη του κινήτρου μάθησης

 

o   άσκηση στην αντιμετώπιση εμποδίων και στην εύρεση λύσεων

 

o   ενθάρρυνση της αυτονόμησης της μάθησης

o   ανάπτυξη θετικής κοινωνικής συμπεριφοράς με ανάληψη ρόλων και καθηκόντων και με έμφαση στη συνεργασία και τη δημοκρατία

 

 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης και διαθεματικά θα συνδεθεί με άλλα γνωστικά αντικείμενα π.χ.

 

α)Γλώσσα- ανάγνωση κειμένων-παραμυθιών καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας

 

β) Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή

 

γ)φυσικές επιστήμες

γ) Αισθητική Αγωγή

 

 

Ε. Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1ος ΜΗΝΑΣ

Δραστηριότητα «Εμείς και το νερό»

Αποτύπωση της χρήσης του νερού στο σπίτι μας.

Υποθετικό σενάριο: Ένα 24ωρο χωρίς νερό στο σπίτι μας.

Δραστηριότητα: «Το νερό στον τόπο μας»

Πώς φτάνει το νερό στο χωριό μας και στο σπίτι μας;

Πώς χρησιμοποιούν οι πολίτες της περιοχής μας; Έρευνα.

 

 

2ος ΜΗΝΑΣ

 

Χρήση του εκπαιδευτικού υλικού «Λειψυδρία στη Νεροχώρα» και οργάνωση δραστηριοτήτων πάνω στο παραμύθι.

 

3ος ΜΗΝΑΣ

Επίσκεψη στο Δημαρχείο και τον μετεωρολογικό σταθμό, συλλογή στοιχείων για το νερό στο τόπο μας.

 

 

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top