Το Κάστρο της Νάξου


Μαθητές που συμμετείχαν στην παρουσίαση:
Ξενικουδάκη Σπυριδούλα
Δημητροκάλλη Βασιλική
Μαργαρίτη Άννα
Μαργαρίτη Μαρία-Εμμανουέλα
Μανδηλαρά Ειρήνη
Προπονητής
Σκάρκος Χρήστος

Εισαγωγή
Η συμμετοχή του σχολείου μας και συγκεκριμένα του τμήματος των Ε΄& ΣΤ΄ τάξεων αποτέλεσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να έρθουν οι μαθητές/τριες του τμήματος σε επαφή με τις αρχές του προγραμματισμού και τις ρομποτικής, καθώς ούτε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ούτε και το τρέχον σχολικό έτος το σχολείο μας δε διαθέτει καθηγητή Πληρο-φορικής.


Από την αρχή της υλοποίησης του σχεδίου εργασίας που είχαμε οργανώσει, όλοι οι μαθητές (18) χωρισμένοι σε ζευγάρια εργάζονταν για 2 ώρες την εβδομάδα (στις ώρες τις Ευέλικτης Ζώνης) στο εργαστήριο, ώστε να γνωρίσουν το προγραμματιστικό περιβάλλον του scratch, αλλά και να αρχίσουν να σκέφτονται προγραμματιστικά, να γίνουν ικανοί να κατανοούν και να αναλύουν ένα πρόβλημα, και στη συνέχεια να το μετατρέπουν σε κώδικα.

DSCN1714 s


Στην προσπάθειά μας αυτή χρησιμοποιήσαμε ως βασικό εκπαιδευτικό εργαλείο το βιβλίο «Δημιουργώ παιχνίδια στο Scratch» του τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Δικτύων και Τη-λεπικοινωνιών, του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότη-τες του εκπαιδευτικού- προπονητή των μαθητών.

DSCN1715 s


Προκειμένου να αυξήσουμε τον περιορισμένο εκπαιδευτικό χρόνο αναθέταμε στους μαθητές δραστηριότητες για ενασχόληση στο σπίτι και η ανατροφοδότηση γινόταν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και του λογαριασμού που διαθέτει ο καθένας τους στο ΠΣΔ.

DSCN1718 s


Αφού οι μαθητές/τριες απέκτησαν μια σχετικά καλή επαφή με το περιβάλλον του Scratch τότε αρχίσαμε τη συζήτηση για την ιδέα της κατασκευής. Σε μια εκπαιδευτική συνά-ντηση και χρησιμοποιώντας την μέθοδο του καταιγισμού ιδεών, καταγράφηκαν όλες οι α-πόψεις των μαθητών. Μια από αυτές ήταν και η κατασκευή ενός κάστρου, η οποία και επιλέχθηκε, μιας και θεωρήθηκε ως η πιο εύκολα υλοποιήσιμη τη συγκεκριμένη χρονική στιγ-μή.
Έτσι αφού είχε βρεθεί πια το βασικό θέμα, η ιδέα τελειοποιήθηκε και συναποφασί-στηκε το κάστρο αυτό να είναι «Το Κάστρο της Νάξου». Στη συνέχεια άλλοι μαθητές άντλη-σαν πληροφορίες από το διαδίκτυο για το την ενετική περίοδο και το Δουκάτο της Νάξου, και αυτό που απέμενε ήταν να υλοποιηθεί η κατασκευή και να γίνει ο προγραμματισμός των μηχανισμών.

 


Για την κατασκευή του κάστρου, οι μαθητές που είχαν στο σπίτι τους τουβλάκια Lego τα έφεραν στο σχολείο και χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή. Επίσης, για την κατα-σκευή και τη λειτουργία των μηχανισμών αντλήσαμε ιδέες από τις προτεινόμενες κατα-σκευές, «Τα πουλιά που χορεύουν και τον Πεινασμένο Κροκόδειλο».


Περιγραφή της κατασκευής
Η κατασκευή περιλαμβάνει μια ράμπα με την οποία ο επισκέπτης του κάστρου περνάει στην απέναντι πλευρά της τάφρου έξω από το κάστρο. Στη ράμπα αυτή είναι εν-σωματωμένος και ο αισθητήρας κίνησης ο οποίος δίνει την εντολή στον φύλακα του κά-στρου να στραφεί προς την κατεύθυνση του επισκέπτη και να κάνει την αναγνώριση.


DSCN1751 s

Αφού ο επισκέπτης είναι φίλος και πλησιάσει στην πύλη του κάστρου ο αισθητήρας απόστασης δίνει την εντολή στον φύλακα να δώσει την εντολή να ανοίξει η πύλη του κά-στρου. Τότε η πύλη ανοίγει ο επισκέπτης εισέρχεται και μετά από λίγα δευτερόλεπτα η πύλη κλείνει ξανά.

DSCN1755 s


Για την κατασκευή χρησιμοποιήθηκε μια συσκευασία Lego Wedo, 1 αισθητήρας κί-νησης, 1 αισθητήρας απόστασης και ένα μοτέρ, το οποίο άλλαζε θέση κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της κατασκευής και ένα hub σύνδεσης των αισθητήρων στον υπολογιστή.

DSCN1754 s


Ο προγραμματισμός των αισθητήρων καθώς και της εξομοίωσης της κίνησης στην οθόνη του υπολογιστή χρησιμοποιήθηκε του Scratch 1.4 στην offline έκδοσή του.


Αξιολόγηση του σχεδίου εργασίας
Κλείνοντας την παρουσίαση αυτή θεωρούμε χρήσιμο να αναφέρουμε ότι η συμμε-τοχή μας στον διαγωνισμό αυτό γέμισε ενθουσιασμό τους μαθητές, οι οποίοι ήδη από φέ-τος έχουν αρχίσει να σκέφτονται και να σχεδιάζουν τη συμμετοχή τους στον επόμενο δια-γωνισμό. Κατά συνέπεια μια τέτοια προσπάθεια μόνο θετικά μπορεί να κριθεί.

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top