Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:

Εναλλακτικές ? Βιολογικές Καλλιέργειες και Βιώσιμη Ανάπτυξη

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :

Το σχολείο μας βρίσκεται κτισμένο στην κατεξοχήν πιο αγροτική περιοχή της Νάξου και οι γονείς των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο μας είναι κατά συντριπτική πλειοψηφία καλλιεργητές πατάτας. Κατά συνέπεια υπάρχει οικογενειακό και κοινωνικό υπόβαθρο ώστε να αποδώσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό μια πειραματική κατασκευή μέσα από την οποία οι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου μας θα έρθουν σε επαφή με νέους τρόπου καλλιέργειας και φροντίδας της καλλιεργήσιμης γης

 

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς)

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος οι μαθητές/τριες θα πρέπει:

 1. Να γνωρίσουν τα βιολογικά προϊόντα και πως τα αναγνωρίζουν.
 2. Να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της Ελλάδας και ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα.
 3. Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες την καλλιέργεια μέσα σε θερμοκήπιο.
 4. Να γνωρίσουν τη λειτουργία του θερμοκηπίου και την ανάπτυξη των φυτών μέσα σε αυτό σε σχέση με τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες.
 5. Να συνειδητοποιήσουν τους κινδύνους και τα προβλήματα που δημιουργούνται από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, στόχος που διαθεματκά συνδέεται με το μάθημα της γλώσσα όλων των τάξεων.
 6. Να γνωρίσουν τη βιολογική καλλιέργεια και να μεταφέρουν την εμπειρία τους στην οικογένειά τους.
 7. Να κάνουν σύγκριση βιολογικής και συμβατικής  καλλιέργειας.
 8. Να γνωρίσει η τοπική κοινωνία τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της βιολογικής καλλιέργειας.
 9. Να γίνει διαθεματική εξακτίνωση ώστε στα πλαίσια του μαθήματος της γεωγραφίας της ΣΤ τάξης να αποκτήσουν καλύτερη εικόνα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
 10. Να γίνει διαθεματική εξακτίνωση ώστε στα πλαίσια του μαθήματος των μαθηματικών να ασκηθούν στον υπολογισμό της σχέσης κόστους ανά κιλό παραγόμενου προϊόντος.
 11. Να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο για τις βιολογικές καλλιέργειες.
 12. Να πάρουν συνεντεύξεις από τους συγγενείς τους και
 13. Να παρακολουθήσουν διαλέξεις σχετικές με το θέμα.
 14. Να παρουσιαστούν  τα αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία.
 

 Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ? ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

Στα πλαίσια του προγράμματος αναμένεται να συνεργαστούμε με:

 • Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
 • Αγροκτηνοτροφική, Γιάννης Μανιός
 • Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου
 • Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Υπουργείου Γεωργίας
 • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Η μεθοδολογία που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν θα είναι η εργασία σε ομάδες και η βιωματική σε πραγματικό μάθηση.

 
 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι άμεσα συνδεμένο με τα διδακτικά αντικείμενα της γλώσσα, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Φυσικής, των Μαθηματικών και της Πληροφορικής.

 

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ (20- 25 ΔΙΩΡΑ)

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος

( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ)

1οςΜΗΝΑΣ

 • Χωρισμός σε ομάδες εργασίας
 • Κατασκευή ερωτηματολογίου καταγραφής της προϋπάρχουσας γνώσης  των εμπλεκόμενων μαθητών σχετικά με τα βιολογικά προϊόντα. (Αρχική Αξιολόγηση)
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου και συλλογή αποτελεσμάτων.
 • Κατασκευή ερωτηματολογίου γονέων , διανομή ερωτηματολογίων, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.
 • Αναζήτηση πληροφοριών για τα βιολογικά προϊόντα
 • Συνάντηση Ομάδων και ανταλλαγή απόψεων
 • Διαμορφωτική Αξιολόγηση
 

2ος ΜΗΝΑΣ

 • Οργάνωση και υλοποίηση διάλεξης από εκπρόσωπο του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Γεωργίας, σχετικά με το θέμα.
 • Συνέντευξη από εκπρόσωπο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου
 • Εργασίες Κατασκευή του θερμοκηπίου στο σχολικό κήπο
 • Συλλογή και οργάνωση πληροφοριακού υλικού για την βιολογική καλλιέργεια
 • Επίσκεψη κτήμα ? θερμοκήπιο βιολογικής καλλιέργειας.
 • Συνάντηση Ομάδων και ανταλλαγή απόψεων
 • Διαμορφωτική Αξιολόγηση
 

3ος ΜΗΝΑΣ

 • Εργασίες φύτευσης κηπευτικών.
 • Έναρξη καταγραφής μετρήσεων και παρατηρήσεων, αναφορικά με την ανάπτυξη των φοιτών.
 • Κατανομή αρμοδιοτήτων και εργασιών εντός και εκτός διδακτικού ωραρίου, αναφορικά με την καλλιέργεια.
 • Δημιουργία και ενημέρωση ιστοσελίδας του προγράμματος
 • Συνάντηση Ομάδων και ανταλλαγή απόψεων
 • Διαμορφωτική Αξιολόγηση
 

4ος ΜΗΝΑΣ

 • Παρατήρηση φυτών καταγραφή μετρήσεων και παρατηρήσεων
 • Επίσκεψη σε κατάστημα πώλησης βιολογικών προϊόντων
 • Δημιουργία και ενημέρωση Ιστοσελίδας του προγράμματος
 • Συνάντηση Ομάδων και ανταλλαγή απόψεων
 • Διαμορφωτική Αξιολόγηση
 • Ενημέρωση  ιστοσελίδας του προγράμματος
 

5ος ΜΗΝΑΣ

 • Παρατήρηση φυτών καταγραφή μετρήσεων και παρατηρήσεων
 • Συνέντευξη με γονέα παραγωγό κηπευτικών προϊόντων σχετικά με το χρόνο φύτευσης και τον τρόπο καλλιέργειας.
 • Αντιπαραβολή με την καλλιέργεια του σχολείου.
 • Συνάντηση Ομάδων και ανταλλαγή απόψεων
 • Διαμορφωτική Αξιολόγηση
 • Ενημέρωση  ιστοσελίδας του προγράμματος
 

6ος ΜΗΝΑΣ

 • Παρατήρηση φυτών καταγραφή μετρήσεων και παρατηρήσεων
 • Συλλογή των καρπών (κηπευτικών), όπου υπάρχουν.
 • Συνάντηση Ομάδων και ανταλλαγή απόψεων
 • Σύγκριση αποτελεσμάτων και εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με τις απόψεις των εμπλεκόμενων μαθητών.
 • Ενημέρωση  ιστοσελίδας του προγράμματος

7ος ΜΗΝΑΣ

 • Εξαγωγή συμπερασμάτων ? Απολογισμός έργου
 • Συλλογή των καρπών (κηπευτικών), όπου υπάρχουν.
 • Ενημέρωση  ιστοσελίδας του προγράμματος
 • Παρουσίαση του προγράμματος
 • Διανομή ερωτηματολογίων, συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.

Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα οι μαθητές συζητούν στο μαγικό τους κύκλο όλοι μαζί:

1385727040487

 

 

Περισσότερα: Μαθαίνω να ακούω τους γύρω μου

Ασύγχρονη Μάθηση

LMS

Κάντε κλικ για είσοδο

Δανειστική Βιβλιοθήκη

Scroll to top