ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Δ4/662/23-12-1998, ΥΠΕΠΘ

Συγκρότηση και λειτουργία οργανώσεων Γονέων των μαθητών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


Άρθρο 1
Όργανα διοίκησης οργανώσεων γονέων:
1. Όργανα διοίκησης του Συλλόγου Γονέων, της 'Ένωσης Συλλόγων Γονέων, της Ομοσπονδίας Ενώσεως Συλλόγων Γονέων και της Συνομοσπονδίας Γονέων είναι η Γεν. Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτών, κατά περίπτωση.
2. Η Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων αποτελείται από τους γονείς των μαθητών κάθε δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου, οι οποίοι μετέχουν αυτοδικαίως σε αυτή, υπό την έννοια ότι :
(α) το καταστατικό δεν μπορεί να αποκλείσει γονέα να γίνει οποτεδήποτε μέλος του συλλόγου, μετά την εκπλήρωση τυχόν υποχρεώσεων του, και
(β) στις γενικές συνελεύσεις δεν καλούνται μόνο τα εγγεγραμμένα μέλη αλλά όλοι οι γονείς, οι οποίοι ακόμα και κατά την έναρξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, μπορεί να γίνουν μέλη του Συλλόγου και να υποβάλλουν υποψηφιότητα ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή Εκπρόσωποι του Συλλόγου στην Ένωση Γονέων και σε άλλο όργανο που προβλέπει ο νόμος.
3.Η Γεν. Συνέλευση της 'Ένωσης Συλλόγων Γονέων αποτελείται από όλους τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων των σχολείων της ίδιας κοινότητας ή δήμου ή δημοτικού διαμερίσματος.
4. Η Γεν. Συνέλευση της Ομοσπονδίας Ενώσεων Συλλόγων Γονέων αποτελείται από όλους τους εκπροσώπους των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων κάθε νομού (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) ή Νομαρχιακού Διαμερίσματος. 5. Η Γεν. Συνέλευση της Συνομοσπονδίας Γονέων αποτελείται από τους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών Ενώσεων Συλλόγων Γονέων όλης της χώρας. 6.Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των κατά την παρ. 1 του άρθρου αυτού οργάνων καθώς και οι εκπρόσωποι αυτών στα ανώτερα όργανα εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις με το σύστημα της απλής αναλογικής. 7.Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό τους.
Στην περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί ο σύλλογος Γονέων σε σωματείο, ο Διευθυντής ή ο ασκών χρέη Δ/ντή εκπαιδευτικός φροντίζει μόνο για την έγκαιρη σύγκληση Γεν. Συνέλευσης των Γονέων όλων των μαθητών προκειμένου οι γονείς αυτοί να αποφασίσουν για τη συγκρότηση του συλλόγου τους ως σωματείου. Για το σκοπό αυτό ο Διευθυντής, τουλάχιστον δέκα πέντε ημέρες πριν από τη γενική συνέλευση ενημερώνει σχετικά τους γονείς.


Άρθρο 2
- Σύλλογος γονέων
- Διαδικασία ψηφοφορίας - Ανακήρυξη υποψηφίων - Αποτελέσματα εκλογών.
1.Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των Διοικητικών Συμβουλίων και των εκπροσώπων στα ανώτερα όργανα, είναι μυστική.
2. Οι Γεν. Συνελεύσεις, πριν από την έναρξη των σχετικών εργασιών τους, εκλέγουν κατά το καταστατικό, το όργανο που θα έχει την ευθύνη για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, την καταμέτρηση των ψήφων, την κατανομή των ψήφων και τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών ανάδειξης των Εκλεγέντων.
3. Εφόσον δεν έχει ιδρυθεί σωματείο ή δεν προβλέπεται από το καταστατικό η Γεν. Συνέλευση ορίζει τριμελή εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια των σχετικών εκλογών και των λοιπών συναφών προς αυτές διαδικασιών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο.
4. Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό της. Κατά την ψηφοφορία όμως πρέπει να ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 των μαθητών της σχολικής μονάδας. Οι γονείς έχουν μία ψήφο ο καθένας ανεξάρτητα από πόσα παιδιά εκπροσωπούν. Οι εκλογές επαναλαμβάνονται μέχρι δύο φορές, με τις ίδιες προϋποθέσεις απαρτίας του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον δεν ψηφίσουν γονείς που εκπροσωπούν το ως άνω ποσοστό των μαθητών.
Στην περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται και με την τρίτη επανάληψη των εκλογών η εκπροσώπηση του ενός τρίτου των μαθητών του σχολείου, το Δ.Σ. του συλλόγου Γονέων θεωρείται ότι εκλέγεται νομίμως αλλά ο Σύλλογος δεν συμμετέχει στη σχολική επιτροπή, στο σχολικό συμβούλιο, ούτε εκπροσωπείται στην ένωση γονέων.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Δ.Σ. του συλλόγου μπορεί να αποφασίσει την επαναπροκήρυξη εκλογών για την επίτευξη των προϋποθέσεων απαρτίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, εντός των νόμιμων προθεσμιών.
Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τη διαπίστωση της απαρτίας της Γεν. Συνέλευσης, μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, λαμβάνει οποιοδήποτε πρόσφορο μέτρο, κυρίως σε ότι αφορά τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας, της διαπίστωσης της ταυτότητας των ψηφοφόρων και της νομιμοποιήσεως αυτών ως εκλογέων.
5. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας η εν λόγω εφορευτική επιτροπή προβαίνει στην καταμέτρηση των έγκυρων ψηφοδελτίων και
α) εφόσον στις εκλογές κατατίθενται περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια
(Ι) καθορίζει το εκλογικό μέτρο διαιρώντας το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου (εφόσον κατά τη διαίρεση αυτή προκύψει κλάσμα, δεν λαμβάνεται υπόψη και
(ΙΙ) καθορίζει τον αριθμό των θέσεων που καταλαμβάνει κάθε συνδυασμός στο διοικητικό συμβούλιο διαιρώντας τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε κάθε υποψήφιος με το εκλογικό μέτρο.
(ΙΙΙ) Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε αριθμό ψήφων ίδιο ή μεγαλύτερο από το εκλογικό μέτρο καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα.
(ΙΝ)Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις θέσεις που του ανήκουν καταλαμβάνει τόσες θέσεις, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
(Ν) Οι θέσεις που μένουν αδιάθετες σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων περιπτώσεων κατανέμονται από μία στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία θέση και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό μέτρο .
(ΝΙ) Οι θέσεις που μένουν ακόμα αδιάθετες κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία θέση. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση ενώπιον της επιτροπής που είναι υπεύθυνη για τη διεξαγωγή των εκλογών.
β) Εφόσον οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, κάθε ψηφοφόρος μπορεί να θέσει σταυρούς προτίμησης μέχρι το 40% των εκλεγομένων και οι θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κατανέμονται με βάση τον αριθμό των σταυρών που έλαβε κάθε υποψήφιος. Εφόσον το 40% των εκλεγομένων αντιστοιχεί σε δεκαδικό αριθμό από 0,5 και άνω στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη μονάδα.


Άρθρο 3
- Ένωση Γονέων - Ομοσπονδία - Συνομοσπονδία Γονέων -Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων.
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων της 'Ένωσης των Συλλόγων Γονέων, της Ομοσπονδίας των Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και της Συνομοσπονδίας Γονέων, κατά περίπτωση, προβαίνει με βάση τα προβλεπόμενα στις παρ. 3,4 και 5 του άρθρου 53 ν. 1566/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1β του Ν. 2621/98 στον καθορισμό του αριθμού των εκπροσώπων τους στο αμέσως ανώτερο όργανο.
2. Η Γενική Συνέλευση κάθε οργάνου προβαίνει στην εκλογή των εκπροσώπων του στο αμέσως ανώτερο όργανο εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 2 της απόφασης αυτής. Το Δ.Σ. οποιουδήποτε οργάνου δεν μπορεί να απαγορεύσει τη συμμετοχή των εκλεγμένων εκπροσώπων στα ανώτερα όργανα.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων κάθε σχολικής μονάδας ανακοινώνει εγγράφως στο Διευθυντή του σχολείου τα αποτελέσματα των εκλογών. Ο Διευθυντής βεβαιώνει στο Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας εγγράφως ότι από το μαθητικό δυναμικό του σχολείου, σε συνδυασμό με τον αριθμό των ψηφισάντων, προκύπτει η απαρτία της Γεν. Συνέλευσης και δικαιολογείται ο αριθμός των εκπροσώπων στην 'Ένωση Γονέων και στη Σχολική Επιτροπή.
Η ανακοίνωση αυτή δε λαμβάνεται υπόψη αν δεν συνοδεύεται από επικυρωμένο απόσπασμα των πρακτικών της Γεν. Συνέλευσης στο οποίο αναφέρονται τα ονόματα αυτών που ψήφισαν και αυτών που έχουν εκλεγεί ως εκπρόσωποι στα αντίστοιχα όργανα.
4.Τα ονόματα όλων των εκπροσώπων αποστέλλονται από τα ΔΣ των Συλλόγων Γονέων στην 'Ένωση των Συλλόγων Γονέων. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογών, το ΔΣ της 'Ένωσης των Συλλόγων Γονέων καλεί όλους τους εκπροσώπους σε Γενική Συνέλευση, για να εκλέξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τα άλλα προβλεπόμενα όργανα και εκπροσώπους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 της απόφασης αυτής.
Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν υπάρχουν κατά την έναρξη των εργασιών της τα περισσότερα μέλη από όσα έχουν εκλεγεί.
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της 'Ένωσης των Συλλόγων Γονέων ανακοινώνει με τη σειρά εκλογής τους τα ονόματα των εκλεγέντων ως εκπροσώπων της στην οικεία Ομοσπονδία Γονέων μαζί με επικυρωμένα πρακτικά από τα οποία προκύπτουν τα ονόματα των ψηφισάντων και των εκλεγέντων. Το ΔΣ ανακοινώνει επίσης στον οικείο Δήμαρχο τη σύνθεση του οργάνου και τους εκπροσώπους του στην Επιτροπή Παιδείας του Δήμου.
Τα αποτελέσματα των εκλογών κοινοποιούνται με τη φροντίδα του Διοικητικού Συμβουλίου της ένωσης των Συλλόγων Γονέων και ανακοινώνονται στον αρμόδιο Νομάρχη, ο οποίος προβαίνει σε διαπίστωση της νομιμότητας της σχετικής διαδικασίας ως προς την απαρτία της Γεν. Συνέλευσης και τον αριθμό των εκπροσώπων.
6. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των εκλογών, το ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονέων καλεί όλους τους εκπροσώπους σε Γενική Συνέλευση, για να εκλέξουν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τα άλλα προβλεπόμενα όργανα και εκπροσώπους, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 της απόφασης αυτής.
Η Γεν. Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, αν υπάρχουν κατά την έναρξη των εργασιών της τα περισσότερα μέλη από όσα έχουν εκλεγεί. Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονέων κάθε νομού ή νομαρχιακού διαμερίσματος, ανακοινώνει τα ονόματα των εκπροσώπων στη Συνομοσπονδία, με τη σειρά εκλογής τους, μαζί με επικυρωμένα πρακτικά από τα οποία προκύπτουν τα ονόματα των ψηφισάντων και των εκλεγέντων.
Τα αποτελέσματα των εκλογών κοινοποιούνται με τη φροντίδα των Διοικητικών Συμβουλίων των Ομοσπονδιών στη Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης η οποία προβαίνει στη διαπίστωση της νομιμότητας της διαδικασίας ως προς την απαρτία της Γενικής Συνέλευσης και τον αριθμό των εκπροσώπων και ενημερώνει σχετικά τη Συνομοσπονδία Γονέων.
Επίσης κοινοποιούνται στον οικείο Νομάρχη η σύνθεση του ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονέων και τα ονόματα των εκπροσώπων στη Νομαρχιακή Επιτροπή Παιδείας.
7. Η Γενική Συνέλευση της Συνομοσπονδίας Γονέων προβαίνει στην εκλογή του ΔΣ και των εκπροσώπων της στο ΕΣΥΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της απόφασης αυτής.


Άρθρο 4
- Λοιπές διατάξεις
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη κατά περίπτωση Διοικητικών Συμβουλίων των Ενώσεων Γονέων, των Ομοσπονδιών Γονέων και της Συνομοσπονδίας Γονέων διενεργούνται μετά την εκπνοή των προθεσμιών που προβλέπονται από τη διάταξη του αμέσως κατώτερου συλλογικού οργάνου.
2. Εφόσον για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει συσταθεί σε σωματείο ο Σύλλογος Γονέων ενός Σχολείου, η 'Ένωση Γονέων, η Ομοσπονδία Γονέων και η Συνομοσπονδία καλούνται σε Γενική Συνέλευση κατά περίπτωση από τον οικείο Διευθυντή Σχολικής μονάδας, Δήμαρχο ή πρόεδρο Κοινότητας, από τον αντίστοιχο Νομάρχη και από το Γενικό Διευθυντή της Διοίκησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ. Η Γενική αυτή Συνέλευση έχει ως σκοπό τη σύσταση σωματείου και τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη Δ.Σ. ή εκπροσώπων τους στα ανώτερα όργανα, όπου απαιτείται.


Άρθρο 5
- Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι Σύλλογοι Γονέων, οι Ενώσεις Γονέων ή Ομοσπονδίες που υπάρχουν και λειτουργούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 53 ν. 1566/85, ως ίσχυε προ της αντικαταστάσεώς του με το άρθρο 2 παρ. 1β του ν. 2621/98, οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους και να το προσαρμόσουν στις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2621/98 και της απόφασης αυτής. Αν δεν γίνει αυτό, μπορεί να συνεχίσουν να υπάρχουν ως σωματεία και να λειτουργούν σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα. Δεν μπορούν όμως τα Δ.Σ. ή εκπρόσωποί τους να μετέχουν στις διαδικασίες τα όργανα και τις σχολικές δραστηριότητες, όπως αυτά προβλέπονται από τον παραπάνω νόμο 1566/85, όπως ισχύει.
2. Μέχρι να γίνει τροποποίηση των καταστατικών των Συλλόγων Γονέων κατά την προηγούμενη παράγραφο ή να συγκροτηθούν σε σωματείο, αυτοί αναγνωρίζονται ως Σύλλογοι κατά την έννοια του νόμου, εφ' όσον λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2621/ 98 και τις διατάξεις της απόφασης αυτής.
3. Όσοι Σύλλογοι Γονέων, Ενώσεις ή Ομοσπονδίες έχουν εκλέξει Δ.Σ. χωρίς τήρηση των νόμιμων διαδ/σιών υποχρεώνονται σε επανάληψη των εκλογών εντός των προθεσμιών του νόμου.
4. Κάθε αντίθετη διάταξη με την απόφαση αυτή καταργείται.


Copyright (c) ΕΠΑΦΟΣ 2009-2010 V1.0.24

Scroll to top