Καταστατικό του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων των Μαθητών Δημοτικού Σχολείου Βίβλου Νάξου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ α΄

ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Ιδρύεται σύλλογος με τίτλο "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ" και με έδρα την κοινότητα Βίβλου Νάξου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

1) Η συμβολή στην αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών,

2) η προαγωγή και ανάπτυξη της παιδείας, ώστε να είναι προσαρμοσμένη στα σύγχρονα πλαίσια της επιστήμης των γραμμάτων και των τεχνών,

3) η προώθηση και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού,

4) η εξυγίανση και ο συγχρονισμός της παιδείας, σύμφωνα με τα δεδομένα και τις τάσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης, 

5) η πλήρης εφαρμογή της Δωρεάν Παιδείας, 

6) η βελτίωση των όρων φοίτησης και διαβίωσης των μαθητών σε διδακτήρια σύγχρονα, άνετα και υγιεινά,

7) ο εξοπλισμός του σχολείου με σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας, 

8) η ίδρυση βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων, εργαστηρίων, μαθητικών λεσχών, γυμανστηρίων, μαθητικών εξοχών, 

9) η καθιέρωση σαν υποχρεωτικού σταδίου εκπαίδευσης του Νηπιαγωγείου,

10) η υπό πολιτείας ίδρυση Νηπιαγωγείων συγχρόνων, που να καλύπτουν της ανάγκες της κοινότητας,

11) η αγωγή και η εκπαίδευση στα Νηπιαγωγεία σύμφωνα με τις τάσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης, 

12)η ηθική συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, για την ενίσχυση του έργου τους, και την καλή,  απρόσκοπτη και αδέσμευτη άσκηση του λειτουργήματός τους, 

13) η ηθική συμπαράσταση στους μαθητές για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας του; και της ευγενικής άμιλλας για μάθηση και εργασία, 

14) η καλή υγεία των μαθητών και η ύπαρξη καλών όρων υγιεινής στο σχολείο,

15) η συστηματική και επιστημονική εκπαίδευση και αγωγή των μαθητών, πάνω στις αρχές της Δημοκρατίας, της Ανεξαρτησίας και της Ειρήνης.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

Μέσα για την επίτευξη των σκοπών αυτών είναι: 

1) η ανάπτυξη στενής συνερασίας με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές, 

2) η διαφώτιση των γονέων και κηδεμόνων, για τη συνειδητοποίηση των σκοπών του συλλόγου,

3) η συνεργασία με άλλους μαζικούς φορείς της περιοχής, 

4) η συμμετοχή, η συνεργασία του Συλλόγου με τα ανωτέρω συνδικαλιστικά όργανα των γονέων, 

5) η οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, εορτών, εκθέσεων, συγκεντρώσεων, εκδρομών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, 

6) οι παραστάσεις και η υποβολή υπομνημάτων στους αρμοδίους, για την ενημέρωσή τους και την επίλυση προβλημάτων που θα προκύπτουν, 

7) η συγκρότηση επιτροπών δραστηριοτήτων από τα μέλη του Συλλόγου, 

8) κάθε άλλη ενέργεια και δραστηριότητα που θα αποβλέπει στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΠΟΡΟΙ-ΜΕΛΗ

ΑΡΘΡΟ 4ο

Πόροι του Συλλόγου είναι:

α) οι εγγραφές και οι συνδρομές των μελών

β) οι προαιρετικές εισφορές μελών 

γ) οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, και επιχορηγήσεις, από οποιοδήποτε φυσκιό ή νομικό πρόσωπο

δ) τα έσοδα από διάφορες εκδόσεις και εκδηλώεις του Συλλόγου

ε) κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα έρχεται στο Σύλλογο.

 

ΑΡΘΡΟ 5ο

Μέλη του Συλλόγου γίνονται, ο ένας από τους δύο γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών του Σχολείου, ανεξαρτήτως φύλλου μετά από γραπτή αίτησή του και δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος Καταστατικού.

Το δικαίωμα εγγραφής ορίζεται στα ........ευρώ και της ετήσιας συνδρομής στα 10 ευρώ.

ΑΡΘΡΟ 6

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών.

  1.  1. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνει μέρος στις συζητήσεις και ψηφοφορίες, να εκλέγει και να συμμετέχει στις δραστηριότητες του Συλλόγου.
  2. 2. Το μέλος που παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με απόφαση του Δ.Σ. που παίρνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών. Η απόφαση χρειάζεται να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

 ΑΡΘΡΟ 7ο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών:

1) Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να συμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις, να παίρνει μέροςστις συζητήσεις και ψηφοφορίες, να εκλέγει και να συμμετέχει στις δραστηριότητες του Συλλόγου.

2) Το μέολος που παραβαίνει τις διατάξεις του καταστατικού ή αναπτύσσει δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς του Συλλόγου, διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. που παίρνεται με πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών. Η απόφαση χρειάζεται να επικυρωθεί από τη Γενική Συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 8ο

Παύουν να είναι μέλη του Συλλόγου:

1) όσοι το ζητήσουν με γραπτή αίτησή τους από το Δ.Σ. του Συλλόγου.

2) Όσοι καθυστερούν τη συνδρομή τους πάνω από ένα χρόνο και μετά από 15 με΄ρες από την ειδοποίησή τους, από το Δ.Σ του Συλλόγου.

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ 8ο

Όργανα του Συλλόγου είναι:

Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο ακι η Εξελεκτική επιτροπή.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο

1)Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτερο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο, το 1ο τρίμηνο της σχολικής χρονιάς και έκτακατα όποτε κρίνεται αναγακαίο από το Δ.Σ. ή όταν το ζητήσει το 1/20 των ταμειακώς εντάξει μελών του Συλλόγου. Στην τελευταία περίπτωση το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ. μέσα σε 20ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. αρνηθεί, το αρμόδιο Δικαστήριο εξουσιοδοτεί τους αιτούντες να συγκαλέσουν οι ίδιοι τη Γενική Συνέλευση, ορίζοντας συγχρόνως το Προεδρείο της Γ.Σ. και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2) Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης πρέπει να ανακοινώνεται στα μέλη πριν από 8 ημέρες, ,ε γραπτή πρόσκληση που πρέπει υποχδρεωτικά να αναφέρει τον τόπο, την ώρα, την ημέρα και τα θέματα τηνς ημερήσιας διάταξης.

3) Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχει το 1/3 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών. Αν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Γ.Σ. την αντ΄λιστοιχη ημέρα της επόμενης εβδομάδας, στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα, με τα θέματα της ημερήσια διάταξης, οπότε βρίσκεται σε απαρτία με όδσα μέλη είναι παρόντα.

4) Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει τριμελές Προεδρείο, που εκλέγεται με ανάταση της χειρός και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και ένα μέλος του. Ο κάθε ένας εκλέγεται ξεχωριστά.

5) Οι αποφάσεις της γεν. Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, με αναταση της χειρός.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1) Εκλέγει το Προεδρείο που διευθύνει τις εργασίες της. Εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του απερχόμενου Δ.Σ. 

3) Αποφασίζει για την έγκριση ή απόρριψη του προϋπολογισμού και απαλλάσει το Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, σύμφωνα με την έκθεση της Εξελεκτικής Επιτροπής.

4) Εκλέγει τα μέλη της εφορευτικής και εξελεκτρικής επιτροπής και του διοικητικού συμβουλίου.

5) Εκλέγει τους αντιπροσωπους για το Δευτεροβάθυμιο όργανο (ομοσπονδία).

6) Αποφασίζει για τη διαγραφή των μελών.

7) Αποφασίζει γαι την τροποποίηση του καταστατικού και τη διάλυση του Συλλόγου.

8) Αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογο διοικείται από 9 μελές Δ.Σ. , με 5 αναπληρωματικά μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για δύο χρόνια, με μυστική ψηφοφορία σε έντυπα ψηφοδέλτια, καιμε το σύστημα της απλής αναλογικής.

Μέλςο του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται πως παραιτήθηκε και αντικαθίσταται από τον κατάλογο των αναπληρωματικών.

 

ΑΡΘΡΟ 12ο

Το εκλεγμένο Δ.Σ. σε διάστημα 8 ημερών από της εκλογής του με ευθ'υνη του πρώτου σε ψήφους συμβούλου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού, συνέρχεται για να συγκροτηθεί σε σώμα. Αν δεν εκλεγεί το Δ.Σ. ο πρώτος πλειοψηφίσας σύμβουλος αναλαμβάνει την ευθύνη ο πλειοψηφίσας σύμβουλος του 2ου συνδυασμού.

Στην πρώτη του συνεδρίαση το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία και απόλυτη ππλειοψηφία, Πρόεδρο, ΓΡαμματέα, Αντιπρόεδρο, Ταμία και Έφορο.

ΑΡΘΡΟ 13ο

Το Δ.Σ, συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε χρειασθεί ή όταν το ζητήσουν 3 μέλη του Δ.Σ. με γραπτή αίτησή τους που πρέπει να αναφέρει και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

ΑΡΘΡΟ 14ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1) Το Δ.Σ. ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό για κάθε κάθε θέμα που ενδιαφέρι τον Σύλλογο.

2) Διαχειρίζεται την περιουσία του Συλλόγου, καθορίζει και εγκρίνει τις δαπάνες.

3) Συντάσσει τον απολογισμό δράσης του Δ.Σ., τον προϋπολογισμό και τα υποβάλει για έγκριση στη Γενική Σύνελευση.

4) Είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

1) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σύλλογο στις Δικαστικε΄ς και Διοικητικές αρχές και στους τρίτους.

2) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., συγκαλεί το Δ.Σ. και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα κάθε έγγραφο που έχει σχέση με τη δραστηριόττηα του Συλλόγου. 

Τα πρακτικά του Δ.Σ. τα υπογράφουν όλα τα παρόντα μέλη του Δ.Σ..

4) Σε περίπτωση που απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του, τον αντικαθιστά ο Αντιπρόεδρος.

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

1) διευθύνει τα γραφεία του Συλλόγου, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων και διεξάγει την αλληλογραφία.

2) Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τηρεί το Μητρώο μελών και φυλάσσει τη σφραγίδα του Συλλόγου.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ

1) Ο Ταμίας είναι υπέυθυνος για τη διαχείριση της περιουσίας του Συλλόγου, εισπράττει τις συνδρομές και τηρεί τα βιβλία εσόδων, εξόδων. Κάνει τις πληρωμές βάσει ενταλμάτων.

2) Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε οποιαδήποτε τράπεζα ή Ταμιευτήριο, κάθε ποσό πάνω από 10.000 δρχ. που μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

3) Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται να ασκήσει τα καθήκοντα του τον αντικαθιστά με΄λος του Δ.Σ. με απόφαση του Δ.Σ.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΦΟΡΟΥ

Ο Έφορος μεριμνά για την καλή εμφάνιση των γραφείων του Συλλόγου, για την οργάνωση γιορτών, εκδηλώσεων, διαλέξεων, εκδρομών κ.τ.λ.

 

ΑΡΘΡΟ 18ο

ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η εξελεκτρική επιτροπή είναι 3μελής με 2 αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται με το Δ.Σ. για δύο χρόνια. Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομιής διαχείρισης του Δ.Σ. Συντάσσει έκθεση και υποβάλει για έγκριση στη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που διαφψνεί κάποιο από τα μέλη της εξελεκτικής επιτροπής, συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίχει η Γενική Συνέλευση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 19ο

Μετά το πέρας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, γίνινταιθ οι αρχαιρεσίες, για ανάδειξη του Δ.Σ. της Ε.Ε. και των αντιπροσώπων για το δευτεροβάθμιο όργανο. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν μόνο τα μέλη του Συλλόγου, που έχουν τακτοποιήσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που είναι ταμαειακά υακτοποιημένα. 

Τα μέλη που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα, καταθέτουν γραπτή αίτηση 5 ημέρες τουλάχιστον πριν από τις αρχαιρεσίες του Δ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 20ο

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Για τη διεξαγωγή των εκλογών, εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με την ανάταση του χεριού, τριμελής εφορευτική επιτροπή, με 2 αναπληρωματικά μέλη, που προετοιμάζει και διαξάγει τις εκλογές και κάνει διαλογή ψήφων. Τα μέλη της Εφορευτικής επιτροπής, δε μπορούν να είναι υποψήφιοι.

 

ΑΡΘΡΟ 21ο

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Η ανάδειξη του Δ.Σ. της Ε.Ε., και των αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία, γίνεται με μυστική ψηφοφορία, με έντυπα ψηφοδέλτια και το σύστημα της απλής αναλογικής.

 

ΑΡΘΡΟ 22ο

Ο Σύλλογος ανήκει στην ομοσπονδία Συλλόγου Γονέων - Κηδεμόνων του Νομού Κυκλάδων.

 

ΑΡΘΡΟ 23ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου και την καλύτερη λειτουργία του, μπορούν να συσταθούν επιτροπές. τις επιτροπές απαρτίζουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, με υπεύθυνο που ορίζεται από το Δ.Σ. 

 

ΑΡΘΡΟ 24ο

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική, με την επωνυμία του και το έτος ίδρυσής του.

 

ΑΡΘΡΟ 25ο

Για τροποποίηση του καταστατικού, απαιτείται απαρτία του 1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών και πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων. 

Για τη διάλυση του Συλλόγου χρειάζεται η συναίνεση όλων των μελών.

 

ΑΡΘΡΟ 26ο

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το καταστατικό, ρυθμίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα περί Σψματείων Νομοθεσία και τον Αστικό Κώδικα.

 

ΑΡΘΡΟ 27ο

Το καταστατικό αυτό αποτελείται από 27 με το παρόν άρθρα και εγκρίθηκε με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία προβλέπει το άρθρο 5 παραγρ. 4 του Ν. 1712/87 από τη γενική Συνέλευση του Συλλόγου που συνήλθε για το σκοπό αυτό στη Βίβλο Νάξου σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 1996, εξουσιοδοτήθηκε δε το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού να ζητήσει την έγκριση του από το αρμόδιο Πρωτοδικείο όπως ο νόμος ορίζει.

Στη Βίβλο Νάξου σήμερα 30 Σεπτεμβρίου 1996.