2η Τηλεδιάσκεψη: Διαδικτυακές συνήθειες

Ολοκληρώνοντας την 1η τηλεδιάσκεψη οι μαθητές/τριες και των δύο σχολείων συμφώνησαν να διερευνήσουν τις διαδικτυακές συνήθειες τόσο των ίδιων όσο και των μαθητών/τριών ολόκληρου του σχολείου.

Έτσι εργαζόμενοι σε ομάδες σχεδίασαν ερωτήσεις που θα ήθελαν να απαντήσουν οι ίδιοι και οι συμμαθητές τους. Με βάση τις ερωτήσεις αυτές, όλες οι ομάδες συνδιαμόρφωσαν ένα ερωτηματολόγιο το οποίο στάλθηκε και στους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ρεθύμνου, το οποίο επεξργάστηκαν και εκείνοι με τη σειρά τους. Αφού δόθηκε η τελική μορφή, το μετατρέψαμε σε μια φόρμα Google, προκειμένου να μπορεί να συμπληρωθεί, αλλά και να κωδικοποιηθούν οι απαντήσεις, ευκολότερα.

 

 

Στο διάστημα μέχρι τη 2η τηλεδιάσκεψη, οι μαθητές/τριες εργάστηκαν ως ερευνητές. Σύλλεξαν όλα τις απαντήσεις των μαθητών του σχολείου και στη συνέχεια με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών εξήγαγαν τα γραφήματα που παουσίαζαν τα ποσοτικά χαρακτηριστικά της έρευνάς τους.

Τα γραφήματα αυτά τα συγκέντρωσαν σε μια παρουσίαση, τις διαφάνειες τις οποίας καταμέρισαν και ο καθένας ανέλαβε να παρουσιάσει κάποιες από αυτές.

 

 

Καταγραφή διαδικτυακών συνηθειών from Δημοτικό Σχολείο Βίβλου Νάξου

 

Οι μαθητές/τριες τόσο κατά τη διάρκεια της,  όσο και μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων, υποβοηθούμενοι και από τους εκπαιδευτικούς διαπίστωσαν ομοιότητες και διαφορές στα ερευνητικά αποτελέσματα ανάμεσα στα δύο σχολεία. Από τη συζήτηση αυτή αναδείχθηκαν και οι βασικές πτυχές του θέματος, της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου.

Με την ολοκλήρωση της τηλεδιάσκεψης, οι μαθητές/τριες χωρισμένοι σε ομάδες ανέλαβαν να διερευνήσουν μια διάσταση - υποθέμα και να επιλέξουν και τον τρόπο παρουσίασής του στο τέλος του προγράμματος.

 

1  2 
 3  4
  5

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί

Χρήστος Σκάρκος

Βασιλική Παππά